Extraescolars

AMPA Soler de Vilardell / Extraescolars

NORMATIVA D’EXTRAESCOLARS – INSCRIPCIÓ

1. Característiques

El taekwondo es un art marcial de les mes completes que existeix, on hi ha una fusió d’esport i d’art marcial, l’alumne aprendrà els atacs, defenses, pumses, nocions de combat…

 

En l’aspecte físic , el taekwondo ajuda a desenvolupar al màxim totes les capacitats pròpies del nostre cos, força, elasticitat, resistència, integració, adaptació, així com un desenvolupament harmònic i funcional de tot el nostre organisme.

 

Espiritualment, aquest esport ensenya als seus participants a de ser perseverants amb els objectius dissenyats. A més d´ inculcar una sèrie de valors de l’educació i del companyerisme, els nens aprendran a respectar tant al seu mestre com als seus companys.

 

Contribució del Taekwondo en el procés formatiu dels nens i nenes:

 1. Exercita la concentració i la disciplina, creant hàbits que ajudaran al nen en els seus estudis i tasques.
 2. Fomenta el respecte i l’educació, fent que el nen/a sigui més comprensiu, tingui millor control personal i creï actituds positives cap als altres.
 3. La conquesta de la confiança i seguretat en si mateix/a farà que el nen/a se senti segur/a i amb confiança de les seves possibilitats en diferents situacions de la vida quotidiana.
 4. Millora de la seva forma física, oferint al seu cos resistència, increment d’energia, estímuls, flexibilitat, reflexes i motricitat, que milloraran el seu estat físic i afavoriran al seu desenvolupament.

Aquesta activitat extraescolar serà dirigida per un professional en Taekwondo que serà qui ensenyi, gestioni i controli les classes.

 • L’activitat va dirigida a: P5, 1r, 2n, 3er, 4t, 5è i 6è.
 • Preus de l’activitat:
  • 1 dia a la setmana: SOCIS 19 € / NO SOCIS 22 €
  • 2 dies a la setmana: SOCIS 27 € / NO SOCIS 30 €
 • Dies de l’activitat: dilluns / divendres.
 • Els monitors recolliran els nens a les classe, a partir de les 16h45, en 15/20 minuts estaran berenant, intentant en tot moment començar la activitat a les 17h15. L’activitat acabarà a les 18h15.
 • En el preu inclou una assegurança esportiva per a tot un curs, així com tot el material que s’utilitza a l’activitat.

Cal tenir en compte:

 • El pagament de cada activitat es realitzarà a principi de mes.
 • Es recuperaran aquelles classes en les què el monitor/a no hagi pogut assistir.
 • Les extraescolars de tarda s’iniciaran la primera setmana d’octubre i finalitzaran el 31 de maig. Cal portar el berenar.

Preguem màxima puntualitat a l’hora de recollir els vostres fills i filles.

2. Inscripció

Inscripció

Els usuaris que desitgin fer ús de les activitats extraescolars, han de formalitzar la inscripció coincidint amb l’inici de curs. Cada família haurà d’omplir el model que es facilitarà al centre. Cada nova inscripció ha d’anar acompanyada, obligatòriament, del número de compte corrent ja que el cobrament d’aquest servei es realitza sempre a través del banc i de la fotocòpia de la targeta sanitària del nen/nena.

 

Les famílies que tinguin algun deute pendent pel concepte d’extraescolars, o qualsevol altre servei amb l’AMPA, hauran de regularitzar prèviament la seva situació, per poder gaudir d’aquest servei.

 

Al llarg del curs, caldrà comunicar, per escrit, tant les altes com les baixes d’aquest servei a l’AMPA.

 

Per garantir un bon funcionament és molt important realitzar totes les notificacions per escrit.

 

Cobrament

Els cobraments es duran a terme entre els dies 4 i 5 del mes en curs.

 

En el cas que l’alumne sigui beneficiari de beques o del Projecte Xarxa, el preu del rebut es modificarà d’acord amb l’ajut concedit.

 

Per garantir l’eficàcia del sistema, es controlarà estrictament el pagament de les quotes i no s’admetran retorns no justificats de rebuts. Els usuaris que deixin d‘abonar algun dels rebuts hauran de regularitzar la seva situació el més aviat possible ja que, en cas contrari, l’AMPA es reserva el dret de no admetre aquests usuaris en el moment que es produeixi l’acumulació d’un rebut.

 

Les comissions bancàries generades per la devolució de rebuts seran abonades pel receptor del rebut. Aquestes suposen un increment de 3 euros.

3. Monitors

El monitor/a ha de ser a l’escola 10 minuts abans d’iniciar l’activitat. Recollirà els nens/es al finalitzar les classes en lloc acordat amb la Direcció de l’escola.

 

El monitor és responsable dels nens/es, del material, de l’aula… Haurà de notificar a la coordinadora qualsevol incident o anomalia ocasionada durant el transcurs de l’activitat. Al finalitzar l’ activitat, tot el material ha de quedar correctament col·locat en el seu lloc.

 

Ha de portar un control d’ assistència diari (passar llista).

 

Mai pot haver-hi cap nen/a sol. El monitor ha d’estar present en tot moment ( aula, desplaçaments…).

 

A la sortida, cada monitor se cerciorarà que cada nen/a ha estat entregat als seus pares o la persona autoritzada.

 

En el cas que el monitor no pugui assistir a l’ activitat per causa justificada, haurà de comunicar- ho amb antelació a l’ escola i al responsable de la comissió d’ extraescolars.

4. Obligacions

 1. Cuidar els espais i les instal·lacions del centre.
 2. Respectar els monitors/es i companys/es.
 3. Complir els horaris establerts.
 4. L’ alumnat ha de ser conscient que en l’ horari no lectiu, hi ha una natural continuïtat del que és i significa la convivència dins el centre.
 5. Si el nen/a no ve a extraescolars cal notificar-ho.

El mal comportament dels nens/es serà sancionat amb les mesures disciplinàries, que decideixin els monitors/res i parlades amb els pares. L’ Ampa sempre n’estarà informat. Si la conducta no millora l’Ampa es reserva el dret d’expulsar el nen o nena de l’activitat.

 

No es pot recollir cap nen/a, sense justificació dins l’horari en que es realitza la extraescolar. Caldrà entregar la justificació al monitor o monitora.

5. Consultes

Si necessiteu comentar qualsevol aspecte sobre les extraescolars podeu fer un escrit i deixar-lo a la bústia de l’Ampa o bé comunicar-ho a través d’un correu electrònic indicant el nom del vostre fill o filla, el vostre telèfon de contacte i el motiu de l’escrit. L’Ampa es posarà en contacte amb vosaltres el més aviat possible.

6. Contacte

Comissió extraescolars
ampasolerdevilardell@gmail.com
Escola Soler de Vilardell: 93 867 24 39